مرضیه باقری

طرحواره درمانگر

آدرس پستی:

اصفهان ، مرکز مشاوره ذهنی نو

وب سایت:
ایمیل:
تلگرام:

zehni.no

Phone:

زمینه تخصصی

اختلالات اضطرابی، Panic,IBS,افسردگی، خشونت خانگی

آموزش های رسمی :

کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه سراسری اصفهان